วันศุกร์, 10 เมษายน 2563

เริ่มแล้ว! มท.สั่งด่วนผู้ว่าฯทั้งประเทศ เกาะติดคนเดินทางเข้าหมู่บ้าน-ชุมชน

เริ่มแล้ว! มท.สั่งด่วนผู้ว่าฯทั้งประเทศ เกาะติดคนเดินทางเข้าหมู่บ้าน-ชุมชน

โควิด -มท. / เมื่อวันที่ 24 มี.ค. นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ส่งหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด ระบุว่าเพื่อให้การดำเนินการป้องกัน และเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในหมู่บ้าน ชุมชน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการดังนี้

ให้นายอำเภอ แจ้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประธานกรรมการชุมชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคเข้าสู่หมู่บ้านชุมชนตามข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทย และมาตรการที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด คือ

1.ให้ดำเนินการอย่างเข้มข้นในการติดตาม ค้นหา ผู้ที่เดินทางเข้าหมู่บ้าน ชุมชนทุกราย 2.ให้จัดทำบัญชีรายชื่อผู้ที่เดินทางเข้าหมู่บ้านชุมชน และส่งให้อำเภอบันทึกข้อมูลเข้าระบบรายงาน

3.ให้ดำเนินการติดตาม เฝ้าระวังผู้ที่เดินทางเข้าหมู่บ้านชุมชนตามแนวทางที่กำหนด

ทั้งนี้ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประธานกรรมการชุมชนประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติตัวของทั้งผู้ที่เดินทางกลับมาอยู่ในหมู่บ้าน และผู้อยู่อาศัยในบ้านเดียวกัน โดยประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทุกประเภท อาทิ สถานีวิทยุประจำจังหวัด หอกระจายข่าว

 

 

 

https://www.ข่าวคราว.com